ميز سياسي - 26مهر - فساد مالي در دانشگاه!

ميز سياسي - 26مهر - فساد مالي در دانشگاه!
 وقتي 3برابر بيشتر از دانشجوها پول ميگيرن
 اعتراض دانشجوهاي  يزد
 نامه سرگشاده  سهيل عربي
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram