فوكوس - رودرروي مرگ

فوكوس - رودرروي مرگ
تصوير قابل توجهي از احساسات متفاوت 6 شهروند لهستاني در برابر چوخه آتش آلمانها
شرايطي يكسان و چهره هايي متفاوت
 يكشنبه خونين
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram