مرگ كسب و كارشان است!

مرگ كسب و كارشان است!
نگاهي به حكم اعدام و سيري كه اين حكم در فرهنگ جهاني طي كرده و مقايسه با  اعدام در حاكميت آخوندها و آمارهاي تكان دهنده
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram