مبارزه چيست - قسمت هشتم

مبارزه چيست - قسمت هشتم
درچه صورتي قيام به سرنگوني منجر ميشه؟
انواع قيام خودجوش و سازمان يافته و ويژگيها و نتايج آن
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINT

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram