آبرنگ - فيلم كوتاه هويت

آبرنگ - فيلم كوتاه هويت
داستان انسانهايي كه نقاب بر چهره دارن و فقط درحالتهاي مختلف نقاب عوض ميشه! و يك فلاش بك به داستان يك انسان عصيانگر بر اين نقاب!
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram