تلنگر - شعر و انسانيت

تلنگر -  شعر و انسانيت
اين جوون وقف اين شده كه راهي باز كنه تا جوونها حرفشون رو از طريق شعر بزنن.ماموريتش اينه كه نسلي از تغييرگران ايجاد كنه!
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram