دست مريزاد به اهوازي هاي باغيرت

🛑🛑🛑 فوري فوري
دست مريزاد به اهوازي هاي باغيرت
تجمع 2 هزار نفره غارت شده هاي موسسات اعتباري در #اهواز
#ميجنگيم_ميميريم_ذلت_نيمپذيريم

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram