اعتراض دانشجويان جندي شاپور به ادغام دانشجويان پرديس بين المللي با اين دانشگاه


دانشجویان روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور #اهواز به ادغام دانشجویان پردیس بین المللی با این دانشگاه اعتراض كردند

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram