آس جديدي از #شهردار_رشت رو شد!

آس جديدي از #شهردار_رشت رو شد!
😂😂خودش رو به عنوان كارمند نمونه معرفي كرده!!
نارسيسم و خودشيفتگي تا كجا؟

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram