به ياد بانوي آواز ايران #مرضيه در سالگرد روزي كه جاودانه شد

به ياد بانوي آواز ايران #مرضيه در سالگرد روزي كه جاودانه شد
درخشان ترين اثرش اين بود كه هنر را با مقاومت پيوند زد و تا به آخر براي #آزادي و #ايران خواند
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram