آرامش قبل از طوفان

آرامش قبل از طوفان
آب و هواي سياسي ايران چطوره؟
سخنراني آينده ترامپ در چه مورده؟
اوضاع بين المللي چه ربطي داره به وضع داخلي؟

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram