رييس شوراي شهر #يزد در جواب حذف نماينده زرتشتي

رييس شوراي شهر #يزد در جواب حذف نماينده زرتشتي
«بنده مجري اين دستورالعمل نخواهم بود و هر زمان كه قطعي شد يكي ديگه بشه رييس شورا اينكارو بكنه
من با عقل و دين خودم ميدونم اين سازگار نيست!

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram