اين هم ارمغان 37 سال حكومت ولايت فقيه براي دانشجويان

دانشجوی دختری که برای کسب هزینه دانشگاه به خاطر فقر شدید مجبور است در خیابان واکس بزند.

‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram