ريشه كلمات زير از كجا اومده؟!

زِپرتي:واژة روسي به معني زنداني
معناي امروزي:سست و بي دوام!
هشلهف: گرفته شده از عبارت I shall have
معناي امروزي: نچسب و نامفهوم
فكسني: واژه روسيFkussni  به معناي بامزه!
معناي امروزي: بيخود و مزخرف!

#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram