بهداشت و امكانات بيداد ميكنه!

بهداشت و امكانات بيداد ميكنه!
روز سه‌شنبه 28ارديبهشت جمعی از #دانشجويان دانشگاه #ياسوج در اعتراض به پیدا شدن سوسک در غذای دانشجويان دختر، #تحصن کردند. معترضان شعار می‌دادند: «مدير بی‌لیاقت! استعفا استعفا!»
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram