شهروندان نادان توجه ندارند كه...

شهروندان نادان توجه ندارند که
فحشا، #اعتياد،
#کودکان خيابانی،
#فساد ،
و ساير بد بختی های #اجتماعی،
 نتیجه مستقيم بی توجهی به
" #سياست "
است...
«برتولت برشت»
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram