دست مريزاد به دانشجوهاي اسفراين!

#دانشجويان مجتمع فنی ـ مهندسی #دانشگاه #اسفراين روز 20 ارديبهشت در اعتراض به كيفيت پايين غذاي #سلف سرويس و وضعيت نامناسب خدماتي دانشگاه جلوي سلف سرويس #تجمع اعتراضي برگزار كردند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram