استقبال از روحاني با شعار «واي بر اين دولت مردم فريب»

استقبال از روحاني با شعار «واي بر اين دولت مردم فريب»
درود به اين ايراني باغيرت كه موقع عبور #روحاني از خيابان هاي #كرمان با شعار «واي بر اين دولت مردم فريب» از او استقبال كرد. ساير استقبال كنندگان اكثرا #دانش آموز هستند كه به زور و اجبار براي اين مراسم آورده شده اند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/fardaema
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram