نه به سركوب، نه به تحجر!

نه به سركوب، نه به تحجر!
جمعی از دانشجویان #دانشگاه علوم پزشکی ايران در #تهران در مخالفت با طرح ارتجاعی تفکیک جنسیتی کتابخانه و امنیتی کردن فضای دانشگاه #تجمع کردند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram