اقدام مسخره نيروي انتظامي در مشهد

اقدام مسخره نيروي انتظامي در مشهد
نيروي انتظامي در #مشهد اقدام به #دستگيري دوچرخه سواران زن و مرد نمود. پليس همچنين اعلام كرد كه دوچرخه سواري زنان ممنوع است و مردان نيز تنها در صورت پوشيدن شلوار مي توانند به اين ورزش بپردازند.

#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram