#اعتصاب #دانشجويان #زنجان ادامه دارد...


#اعتصاب #دانشجويان #زنجان ادامه دارد...
اين دانشجويان كه از ساعت دو بعدازظهر روز پنجشنبه 23اردیبهشت در اعتراض به وضعیت سلف‌سرویس مرکزی این #دانشگاه تحصن کرده‌اند شبها هم در محل سلف می‌خوابند، آنها گفته‌اند تا رسیدن به خواسته‌هایشان به تحصن ادامه خواهند داد.
معاون امور دانشجویی دانشگاه تلاش کرد دانشجویان را به پایان دادن به تحصن وادار کند اما متحصنان به خواست او اعتنایی نکردند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram