نهايت مقاومت، پيروزي است!

نظام ولايت مجبور شد بعد از 22 روز #اعتصاب غذاي خشك و تر #زنداني سياسي #محمود بهشتي لنگرودي را آزاد كند.
او پيش از اين در نامه اي نوشته بود:«برايم چیزی برای از دست دادن باقی نمانده‌است تا از آن وحشت داشته باشم».
و من به انتظار روزی نشسته ام
که #عدالت و #آزادی یکدیگر را در آغوش کشند
حتی روزی که دگر نباشم.»
-
‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram