كشف دوقلوهاي زمين!

#دانشمندان #ناسا از كشف 1284 سياره فرا خورشیدی جدید و حداقل 550سیاره سنگی شبیه زمین خبر دادند، که 9 مورد آنها در دامنه زندگی ستاره خود قرار دارند.
 سیاره فراخورشیدی یا فراسیاره، سیاره‌ای است که خارج از سامانه خورشیدی قرار دارد و به دور یک ستاره (غیر از خورشید) در حال گردش‌است و ”دامنه زندگی“در #اخترشناسی بازه‌ای از فاصله در سامانه یک ستاره است که بتوان در آن سیاره‌ای با فشار اتمسفر کافی یافت کرد که شرایط وجود آب مایع در سطح خود را دارا باشد.
-
‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram