به خاطر اين بينوايان را نوشتم...

ديني كه دوزخ داشته باشد؛
و كشوري كه ستم كند؛
فرومايه اند.من جامعه اي،بدون رهبر ميخواهم،
ديني،بدون تحميل،
و كشوري،بدون مرز...من اينم!!
و به همين خاطر كتاب بي نوايان را نوشتم!!!
#ويكتور هوگو
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/fardaema
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram