فراخوان #فرهنگيان براي تجمع در روز 14آذر

فراخوان #فرهنگيان براي تجمع در روز 14آذر
در اطلاعيه آنها آمده:« 14آذر بودجه به #مجلس ارائه می‌شود و این روز بهترین انتخاب برای یک #تجمع سراسری و با شکوه از همه شهرها است.روز 14آذر همه با هم مقابل مجلس ندای حق خواهی سر خواهیم داد. وعده ما روز 14آذر 10 صبح مقابل مجلس».
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram