اعتراض به ادامه بازداشت محمد علي طاهري

جمعي از #جوانان در #تهران و #رودهن در يك حركت سمبليك با پخش بيش از هزار جلد از كتاب و آثار #زنداني_سياسي #محمدعلي_طاهري به ادامه بازداشتش #اعتراض كردند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram