تهران از دوربين ناسا

تهران از دوربين ناسا
تصوير هوايي گرفته شده از #ماهواره «مديس» كه پهنه اي از دود غليظ و خاكستري بر سراسر #تهران را نشان ميدهد. #ناسا اين آلودگي را به كفن خاكستري تشبيه كرده.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram