رنگين كمان سفيد در #اسكاتلند!

رنگين كمان سفيد در #اسكاتلند!
به اين پديده «كمان مه» مي گويند كه از قطره هاي آب تشكيل شده و مشابه #رنگين_كمان معمولي است اما از تابش نور بر ذرات مه ايجاد مي شود.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram