دولت یک دست دراز دارد

#دولت یک دست دراز دارد 
و یک دست کوتاه
دست دراز به همه جا می رسد
و برای گرفتن است،
و دست کوتاه برای دادن است
و فقط به کسانی می رسد 
که خیلی نزدیکند!
«#سیلونه»
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram