درگيري در تجمع هوادران محمد علي طاهري


درگيري در تجمع هوادران محمد علي طاهري
ماموران به تجمعي كه در اعتراض به ادامه بازداشت  #محمدعلي_طاهري شكل گرفته بود حمله كرده و حدود 20 نفر را دستگير كردند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram