ملاقات آرش صادقي و گلرخ در زندان

ملاقات آرش صادقي و گلرخ در زندان
ماموران #زندان براي اين كه آرش را وادار به شكستن اعتصاب غذا كنند ديروز به او و همسرش #گلرخ_ايرايي ملاقات دادند. #آرش_صادقي تاكيد كرد تا رسيدن به خواسته اصلي اش به #اعتصاب_غذا ادامه ميدهد.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram