حق مادر پيرم اين نبود!

حق مادر پيرم اين نبود!
#داد خواهي پسر #دستفروشي كه از ماموران سيلي خورد:«بنده رحمت صفا بخش فرزند مادر سیلی خورده توسط مأموران شهرداری #فومن می‌باشم. از شما شهروندان تقاضا دارم پیگیری این حرکت باشید تا حق مادرم را بگیرم. حق مادر پیرم این نبود.»
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
instagram.com/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram