دم دانشجوهاي بجنورد گرم

دم دانشجوهاي بجنورد گرم
👏👏👏 تحصن و اعتراض امروز دانشجويان دانشگاه #بجنورد. دست مريزاد و دم تون گرم!
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
instagram.com/FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
FardaeMa - فردای ما

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram