زر خزعبلات مفت تون ديگه خريداري نداره!

زر خزعبلات مفت تون ديگه خريداري نداره! اينم اعتراف عزيزكرده عظما:
#علم_الهدي: «عناصر ضدانقلاب در تمام قشرها حتی بین افراد دین‌دار نیز رشد می‌کند».
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram