به افتخار دانشجوهاي قم! لايك دارين!

به افتخار دانشجوهاي قم! لايك دارين!
#دانشجوهاي دانشگاه #قم در #اعتراض به پايين بودن كيفيت غذاي سلف #اعتراض كردند و سيني ها را روي  زمين چيدند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram