به زائران #كربلا هم رحم نكردند!

به زائران #كربلا هم رحم نكردند!
به خاطر ازدحام جمعيت در ترمينال خروجي مرز مهران و جلوگيري مقامات #سياسي- امنيتي رژيم، درگيري شديدي بين مردم و نيروهاي #امنيتي ايجاد شد. در اثر آن مسير جاده #ايلام به #مهران كاملا بسته شد و تعداد زيادي مجروح شدند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram