#آلودگي_هوا اين بار در سيستان و #بلوچستان

#آلودگي_هوا اين بار در سيستان و #بلوچستان
 غلظت ذرات معلق در هوای منطقه #سیستان به حدود ۱۱ برابر حد مجاز رسیده است.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram