فراخوان#عفو_بين الملل به آزادي 8 زنداني اعتصابي

فراخوان#عفو_بين الملل به آزادي 8 زنداني اعتصابي
اين سازمان خواستار فشار به رژيم #ايران براي #آزادي فوري و بي قيد و شرط اين #زندانيان شد و اشاره كرد آنها مدافعان #حقوق_بشر، فعالين، #هنرمندان و #معلمان هستند و حالشان به سرعت وخيم ميشود.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram