حمايت #جعفر_عظيم زاده از #زندانيان در #اعتصاب_غذا:

حمايت #جعفر_عظيم زاده از #زندانيان در #اعتصاب_غذا:
هیچ شکنجه‌ای بالاتر از تحمیل اعتصاب‌غذا بر یک انسان وجود ندارد. اعتصاب غذا، ایستادگی و مقاومت در برابر غریزی‌ترین و غیرارادی‌ترین نیاز یک انسان و قبول مرگی بسیار دردناک و غیرقابل توصیف است.
ما #کارگران و مردم شریف ایران در برابر تحمیل چنین وضعیت دردناکی بر هشت زندانی سیاسی آزادیخواه و عدالت طلب و بر هیچ انسان دیگری نمی‌توانیم ساکت بنشینیم و ساکت نخواهیم نشست.
برای تحقق #عدالت و #آزادی و برای پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی مدنی به کمپین حمایت از هشت زندانی سیاسی در حال اعتصاب‌غذا بپیوندیم.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram