به ياد #ستارخان سردار ملي در روز خاموشي اش

به ياد #ستارخان سردار ملي در روز خاموشي اش
«اگر يك روز از زندگيم باقي مانده باشد، آن يك روز را هم براي استقلال و حفظ كرامت ايران خواهم جنگيد.حتي اگر شورشي و ضد مملكت به حساب آيم.»
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram