مدعی دیانت بسه دیگه خیانت

#مالباخته هاي غارت شده #پديده #شانديز امروز مجددا جلو #مجلس تجمع كردند.
شعارها:
مرکز #دزدی #فساد وزارت اقتصاد
خائن مال مردم #دادستان #خراسان‎
#فیش_نجومی داشتن پول ما رو برداشتن‎
مدعی دیانت بسه دیگه خیانت
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram