تو پلوتون هم اقيانوس پيدا شد!

تو پلوتون هم اقيانوس پيدا شد!
تصويري كه بعد از يك سال از طريق يك كاوشگر به زمين رسيد نشان ميدهد كه يك #اقيانوس آب زير پوسته يخ زده #پلوتون وجود دارد. عمق اين اقيانوس بين 50 تا 200 كيلومتر و به اندازه كل كره #زمين است!
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram