نرخ بيكاري در 24 استان كشور دو رقمي است

 24 استان کشور،
 نرخ بیکاریشان دو رقمی است
تنها در عرض یک سال، 3 استان دیگر
 هم نرخ #بیکاری جوانهایشان، از تک رقمی
 به دو رقمی رسیده است.
15 میلیون #جوان #ایرانی بيكار هستند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram