برخورد وحشيانه ماموران شهرداري باعث شكستن كتف كودك كار 12 ساله شده است

برخورد وحشيانه مامورهاي شهرداري باعث شكستن كتف دختربچه 12 ساله كه #كودك_كار هست شده!

قاحت تا كجا؟
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram