درود بر ايستادگان زندان گوهردشت

يك، دو، سه چهار...تيك تاك...تيك تاك
سرفه هاي خشك و سخت، آه هاي دردناك
يك، دو، سه چهار...تيك تاك...تيك تاك
دشنه عطش چه تيز، لبهاي چاك چاك
درود بر ايستادگان زندان #گوهردشت
23 روز گذشت
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram