زدن اسپري فلفل به چشم راننده معترض

😡😡😡 راننده رو دو بار جريمه كردن، اعتراض كرده به چشمش اسپري زدن!
از #آتش_به_اختيار هاي نيروي انتظامي هستن ايشون!
بعدم وايسادن تماشا ميكنن بي شرف ها

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram