حال زندانيان مقاوم گوهردشت وخيم است

حال زندانيان مقاوم گوهردشت وخيم است.
مرداني، مسئول سركوب زندانيان اعتصابي:
به دکتر اجازه نمی دهم شما را ببیند چون این اعتصاب غذا را به رسمیت نمی شناسم!
#زنداني_سياسي_آزاد_بايد_گردد
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram