اثر مجسمه ساز دانماركي ” گينس” با عنوان عدالت همواره بر دوش فقرا مي نشيند

اثر مجسمه ساز دانماركی «گینس» با عنوان #عدالت همواره بر دوش فقرا می نشیند...
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram