هر كاري كه ميتواني يا خيال ميكني كه ميتواني انجام دهي، شروع كن

هر كاري كه ميتواني يا خيال مي كني كه مي تواني انجام دهي، شروع كن!
جسارت در درون خود، نبوغ، قدرت و جادو دارد!
« #گوته » 

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram