تجمع #پرستار هاي بيمارستان موسوم به شهداي خليج فارس در #بوشهر


تجمع #پرستار هاي بيمارستان موسوم به شهداي خليج فارس در #بوشهر
8 ماهه حقوق و مطالبات شون رو نگرفتن!
#لعنت_به_حكومت_دزدان
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram